پالس اکسیمتر (5)

تب سنج (7)

ترازو (12)

دستگاه فشارسنج (25)